Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny www.najemaut.cz od Proindustry, s.r.o.

Autopůjčovna osobních vozidel a dodávek do 3,5 tuny pro ŘP sk.B !

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (pronajímatele) a kupujícího (nájemce). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Je-li kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel) řídí se též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky půjčení vozidla

 • Minimálně řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení minimálně 2 roky.
 • Při zapůjčení nutno předložit dva platné doklady totožnosti (řidičský průkaz, občanský průkaz nebo pas) a bude pořízena jejich fotokopie jako součást smlouvy.
 • Havarijní pojištění vozidla je s 20% spoluúčastí nájemce (zákazníka), minimálně 20 tis. Kč bez DPH za každou jednotlivou škodu.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na zapůjčeném voze (polepování, šroubování, vrtání apod.)
 • Škody na voze, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.
 • Při předčasném ukončení pronájmu vozu se nájemné (paušál) nevrací.
 1. Platební podmínky při zapůjčení vozu

 • Každá potvrzená objednávka je závazná (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dle obchodních podmínek.
 • Odesláním objednávky se vyjadřuje souhlas s našimi obchodními podmínkami a s výše uvedenou smluvní pokutou.
 • Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 5 000 Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, poškození vozu či na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění v případě nehody zaviněné zákazníkem (nájemcem)
 1. GDPR a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

Podpisem nájemní smlouvy vyjadřujete a udělujete nám souhlas, se zpracováním Vašich osobních dat v nezbytném rozsahu pro půjčení vozidla.

 1. Předání a vrácení vozu v půjčovně

 • Vozidlo se předává první den půjčení 7.00 – 17.00 hod. (přesný čas dle objednávky) a vrací se poslední den půjčení ve stejném čase (dle zápisu v nájemní smlouvě).
 • Vozidlo musí být vráceno v odpovídajícím stavu, který náleží půjčenému stavu vyjma ujetých kilometrů a odpovídajícímu opotřebení za ujeté kilometry nájemcem.
 • Vozy se vydávají a vracejí čisté. Při znečištění může být vyčištění zpoplatněno.
 • Vozy se vydávají i vracejí s plnou nádrží pohonných hmot. Při vrácení je možné dotankovat přímo v areálu pronajímatele – autopůjčovny.
 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30 min. Proto je důležité s touto dobou při vyzvedávání vozu počítat. Stejně tak je nutné přizpůsobit čas vrácení vozu s rezervou cca 30 min. na jeho zpětnou kontrolu.
 • Pokud vznikly během doby pronájmu větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu. Všechny zjištěné či nahlášené škody budou zapsány do nájemní smlouvy při vrácení vozidla.
 1. V případě poruchy vozidla

 • Všechny naše vozy jsou pravidelně servisované, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí vozidla.
 • Pokud je to nezbytné, veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • V případě souhlasu pronajímatele s danou opravou si nezapomeňte nechat vždy vystavit řádný účet, který Vám bude proplacen při vrácení vozidla.
 1. V případě nehody s vozidlem

 • V každém případě musíte volat policii a sepsat protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla či vozidel a pořídit fotodokumentaci.
 • Poté volejte neprodleně pronajímateli, k řešení dalšího postupu v dané situaci.
 1. Storno poplatky

 • Od objednávky do 30-ti dnů před termínem zapůjčení – 1/3 z celkové ceny nájmu.
 • 14 – 30 dnů před termínem zapůjčení – 50% z celkové ceny nájmu.
 • 1 – 14 dnů před termínem zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu.
 • V den zapůjčení – 100% z celkové ceny nájmu.
 1. Parkování Vašeho vozu u nás zdarma

Pokud využijete služeb naši půjčovny, nabízíme parkování Vašeho vozu u nás zdarma. 

 

 1. Úvodní ustanovení – obchodní podmínky

Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři pronajímatele. Konkrétní povinnosti a práva vyplývající ze smlouvy upravují i tyto Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele, dále VOPP. Individuálně sjednaná ustanovení této Smlouvy mají přednost před VOPP. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za tuto službu oboustranně sjednané a odsouhlasené nájemné ve stanoveném termínu. Předmětem nájmu je dopravní prostředek specifikovaný ve smlouvě o nájmu automobilu, a to včetně příslušenství a náplní (dále jen dopravní prostředek).

Dopravní prostředek předá pronajímatel nájemci v předem stanovené době a na předem stanoveném místě. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy dopravní prostředek, po předchozím upozornění nájemce, vyměnit za druhově stejný. Nájemce je povinen na výzvu pronajímatele bez zbytečného odkladu přistavit dopravní prostředek na domluvené místo, popřípadě do pronajímatelem určeného servisního střediska. V případě nesplnění této povinnosti je pronajímatel oprávněn s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy.

 1. Závazky pronajímatele

          Pronajímatel se zavazuje:

 1. Předat nájemci dopravní prostředek v technicky způsobilém stavu a k užívání určeném ve Smlouvě, a to společně s dokladem prokazujícím platně sjednanou pojistku POV a dokladem o registraci vozidla a povinnou výbavou.
 2. Zajistit u dopravního prostředku provedení servisních prohlídek v servisním intervalu.
 3. V případě nutnosti provedení opravy nebo servisní prohlídky v tuzemsku nebo zahraničí poskytnout telefonicky nájemci informace a závazné doporučení k zajištění opravy v autorizovaném servisu značky výrobce pronajatého dopravního prostředku.
 4. Zajistit administrativní provedení likvidace nájemcem řádně nahlášených pojistných událostí.

  Závazky nájemce

 1. Používat dopravní prostředek výhradně k účelům, k nimž byl určen. Nájemce není oprávněn poskytovat ani auto klíč či startovací kartu od dopravního prostředku třetím osobám. Nájemce nesmí přenechat dopravní prostředek do podnájmu třetí osobě, zatížit dopravní prostředek zástavním právem, užívat dopravní prostředek k provozování činností majících povahu taxislužby, k účasti na závodech, soutěžích, k tlačení či vlečení přívěsů nebo jiných aut a předmětů.
 2. Bez písemného souhlasu pronajímatele nepřenechat řízení dopravního prostředku jiné osobě, nestanoví-li Smlouva jinou osobu při jejím uzavření.
 3. Udržovat dopravní prostředek v čistém stavu, respektovat zákaz kouření v dopravním prostředku a pravidelně kontrolovat stav provozních náplní.
 4. Neprodleně oznámit pronajímateli potřebu oprav dopravního prostředku, k jejichž zajištění se pronajímatel zavázal Smlouvou.
 5. Dodržovat instrukce výrobce vozidla o řádném provozu dopravního prostředku.
 6. Tankovat pohonné hmoty pouze u autorizovaných čerpacích stanic a uchovávat po dobu trvání Smlouvy a následujících 30 dnů po skončení smlouvy, pokladní doklady o nákupu PHM.
         Závazky nájemce – pokračování
 1. Zdržet se provádění jakýchkoliv změn na dopravním prostředku bez písemného souhlasu pronajímatele.
 2. Na žádost pronajímatele přistavit dopravní prostředek na smluvené místo bez zbytečného odkladu, a to za účelem provedení kontroly, zda je dopravní prostředek řádně užíván v souladu se Smlouvou.
 3. Přistavit včas dopravní prostředek k provedení opravy či servisní prohlídky a v potřebném rozsahu strpět omezení v užívání dopravního prostředku. Pokud nájemce neumožní včasné provedení servisní prohlídky dopravního prostředku, odpovídá za případnou související škodu v plném rozsahu.
 4. Neprodleně oznámit pronajímateli, popřípadě Policii ČR (nebo orgánu konajícímu vyšetřování mimo území ČR v případě zahraniční cesty), každou škodu, která na dopravním prostředku vznikla a vznik této škody srozumitelnou formou zadokumentovat, zpravidla protokolem o nahlášení, nebo protokolem o vzniku dopravní nehody na společném evropském formuláři. V případě prodlení se splněním této povinnosti, nese nájemce plnou odpovědnost za škodu tím způsobenou.
 5. V případě vzniku škody pronajímateli (odcizení dopravního prostředku, totální škoda, částečné poškození apod.) podílet se na likvidaci škody ve výši určené v položce označené „spoluúčast“, vyjma případů, kdy škoda vznikne v důsledku porušení Smlouvy ze strany nájemce. V takových případech je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli v případě poškození dopravního prostředku nájemné po celou dobu trvání opravy vzniklého poškození, vyjma případu, kdy takové poškození vznikne v důsledku prokazatelně nájemcem nezaviněné dopravní nehody, kdy náhradu škody uplatní pronajímatel do odpovědnostní pojistky viníka dopravní nehody.
         Závazky nájemce – pokračování
 1. Oznámit pronajímateli v průběhu trvání nájemní smlouvy písemnou formou veškeré změny na straně nájemce, např. změnu jména obchodní firmy, změnu sídla, změnu bydliště, změnu kontaktního telefonu, statutárních orgánů společnosti a toto ohlášení změn učinit bezodkladně
 2. V případě ukončení nájmu vrátí pronajímateli dopravní prostředek včas a v původním stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklým opotřebením odpovídající ujetým kilometrům. Současně je nájemce povinen vrátit pronajímateli veškeré příslušenství včetně stavu PHM, se kterými byl dopravní prostředek předán nájemci na počátku nájemní smlouvy.
 3. V případě, že bude dopravní prostředek pronajímateli vrácen znečištěný, odpovídat za případné poškození laku zjištěné po umytí dopravního prostředku. O takovém poškození bude nájemce informován pronajímatelem neprodleně po učiněném zjištění rozsahu poškození laku.
 4. V případě odcizení nebo zničení dopravního prostředku neprodleně vrátit pronajímateli klíče a doklady od dopravního prostředku. V případě porušení kterékoli povinnosti zde uvedené, nese nájemce odpovědnost za škodu tím způsobenou a zavazuje se zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny dopravního prostředku za každý den prodlení.
 1. Obchodní podmínky zapůjčení, užívání a vracení vozu

 1. Nájemce bude dodržovat nejvyšší povolenou rychlost ( v ČR 130 Km/h dálnice – 90 Km/h mimo město – 50 Km/h ve městě ) při překročení povolené rychlosti se vystavuje riziku postihu. Osobní údaje nájemce budou poskytnuty příslušným orgánům při řešení dopravních přestupku. V případě poškození vozidla po překročení maximální provozní rychlosti vozidla nebo zátěže, zodpovídá za způsobenou škodu nájemce.
 2. Při provozování námi zapůjčeného vozidla bude nájemce dodržovat správnosti techniky jízdy a bere na vědomí, že při signalizaci jakéhokoliv problému na palubní desce vozidla je bezpodmínečně nutné vozidlo zastavit. O jakýchkoli technických závadách nájemce neprodleně informuje pronajímatele, se kterým najde optimální řešení vzniklého problému.
 3. Vozidlo nájemce vrací vždy včas ale nejpozději do hodiny uvedené ve smlouvě. Je možné, že ihned potom s vozidlem bude odjíždět další nájemce. V případě nedodržení termínu hrozí pokuta až do výše denního nájemného ( výše je závislá na okolnostech a ušlém zisku při delším zpoždění ) .
 4. Vozidlo vrací nájemce uklizené a čisté jako při převzetí
 5. Nájemce kontroluje průběžně hladinu všech kapalin před jízdou a hlavně v případech, kdy se jedná o více než jednodenní pronájem nebo po určitém počtu ujetých kilometrů. Hladina chladící kapaliny a oleje se nikdy nesmí nacházet pod minimem ani nad maximem na rysce, jinak hrozí nevratné poškození vozidla za nějž zodpovídá nájemce.
 1. Obchodní podmínky zapůjčení, užívání a vracení vozu – pokračování
 1. Nájemce nebude přetěžovat vozidlo. Po přetížení vozidla dojde k defektu pneumatik viditelnému na pohled ( boule, propad kordu, popraskání běhounu ). Za škodu na pneumatikách ať přetížením nebo jiným mechanickým zničením zodpovídá nájemce, a bude mu účtována v plné výši nových pneumatik. Maximální přípustnou váhu nákladu vám sdělí pronajímatel, je odvislá od typu vozidla.
 2. Nájemce je povinný přizpůsobit jízdu a její styl vlastním zkušenostem, nákladu co veze a klimatickým podmínkám. Tyto veličiny jsou proměnlivé a při určité jejich kombinaci nemusí ani zkušený řidič osobního vozidla všechno zvládnout. Brzdná dráha a kinetická energie plně naložené dodávky je mnohem vyšší než u osobního vozu. Na mokru nebo sněhu a ledu se tato veličina násobí. Aerodynamika a působení bočního větru je také mnohem vyšší, stejně jako manévrovatelnost velkého vozidla oproti osobnímu vozu. Pronajímatel doporučuje zvážit jaký jízdní styl nájemce zvolí ať už kvůli bezpečnosti svoji, nebo ostatních účastníků silničního provozu.
 1. Obchodní podmínky – nájemné a jeho splatnost

 1. Za užívání pronajatého dopravního prostředku se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné od okamžiku převzetí dopravního prostředku, a to za každý započatý den. Výše nájemného sjednaná ve Smlouvě (délka zapůjčení a ujeté kilometry), je oboustranně dohodnuta na základě platného ceníku pronajímatele, se kterým se nájemce před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu seznámil.
 2. V ceně nájemného jsou zahrnuty náklady, které dle Smlouvy hradí pronajímatel. Ostatní náklady spojené s provozem dopravního prostředku, zejména pohonné hmoty, mytí a čištění vozidla, výměna poškozené pneumatiky a její pořízení, provozní kapaliny apod., hradí nájemce.
 3. Pronajímatel je oprávněn vystavit fakturu po vzniku nároku na nájemné, může tak učinit i souhrnnou fakturou za více dní. Maximální délka splatnost faktury může činit 14 dnů. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci složení přiměřené zálohy na předpokládanou výši nájemného.
 1. Obchodní podmínky – nájemné a jeho splatnost – pokračování
 1. Nájemné platí nájemce v hotovosti či platební kartou k rukám pronajímatele, nebo bankovním převodem na základě faktury. Výběr způsobu úhrady je oprávněn určit pronajímatel.
 2. V případě vrácení dopravního prostředku před uplynutím sjednané doby uvedené ve Smlouvě z důvodu vzniklého na straně nájemce, se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit pronajímateli skutečnou i jinou škodu, která pronajímateli předčasným ukončením Smlouvy vznikla. Nájemci nevzniká právo na vrácení nájemného a souvisejících poplatků.
 3. V případě, že na majetek nájemce bude prohlášen konkurs nebo nájemce vstoupí do likvidace, stávají se tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči pronajímateli splatnými. Výše uvedené skutečnosti opravňují pronajímatele k odstoupení od Smlouvy poté, co se o nich dozví. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání odstoupení na poslední známou adresu nájemce. Odstoupení od Smlouvy lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.
 1. Obchodní podmínky – ukončení nájmu

 1. Smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou. Nájemní vztah zaniká uplynutím sjednané nájemní doby, uvedené ve Smlouvě.
 2. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu se Smlouvou či těmito obchodními podmínkami anebo s jeho určením. Pronajímatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud se nájemce dostane do prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči pronajímateli. Pronajímatel si v případě absence předepsaných plateb vyhrazuje právo na deaktivaci modulu zapalování dopravního prostředku. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání výpovědi na poslední pronajímateli známou adresu. Odstoupení od Smlouvy lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.
         Obchodní podmínky – ukončení nájmu – pokračování
 1. Nájemce je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané doby nájmu s výpovědní lhůtou 5 dnů od doručení pronajímateli a vrátit dopravní prostředek i před uplynutím doby nájmu. Je však povinen zaplatit pronajímateli odstupné ve výši nájemného za dobu od ukončení Smlouvy do dne, kdy měl nájem skončit dle dohodnuté doby ve Smlouvě, pokud se strany oboustranně nedohodnou jinak.
 2. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen předat dopravní prostředek pronajímateli v místě, kde jej převzal, pokud se strany nedohodnou jinak. Čas předání bude vždy upřesněn po telefonické dohodě.
 3. V případě, že nájemce nepředá pronajímateli dopravní prostředek po skončení nájmu řádně a včas, je pronajímatel oprávněn pronajatý dopravní prostředek nájemci odebrat a oznámit orgánům činným v trestním řízení protiprávní jednání pronajímatele, přičemž veškeré náklady s tím spojené, jakož i odpovědnost za škodu na dopravním prostředku případně vzniklou, nese v plném rozsahu nájemce. Nad rámec toho, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení s předáním dopravního prostředku pronajímateli ve výši 1% z pořizovací ceny nového dopravního prostředku a paušál za každý den půjčovného navíc a ujeté kilometry.

     Obchodní podmínky – závěrečná ustanovení

 1. Nárok na zaplacení paušální náhrady škody dle příslušných ustanovení Smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek, se nedotýká nároku škody. Paušální náhrada škody je splatná ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy k její úhradě nájemci. Výzvu k její úhradě lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.
 2. Pro účely této Smlouvy, pokud se neprokáže něco jiného, se dnem doručení dle této Smlouvy rozumí třetí den ode dne odeslání.
 3. Pokud Smlouva či tyto obchodní podmínky užívají pojmu „neprodleně“, rozumí se tím nejpozději do tří dnů.
 4. K projednání případných sporů z právních vztahů souvisejících s touto Smlouvou je příslušný obecní soud pronajímatele v České republice a tyto spory se řídí výhradně českým právem.

V Poděbradech dne 4.9.2018

Obchodní podmínky autopůjčovny najemaut. Jednoduché a transparentní.

Půjčení osobního vozidla / auta.

Půjčení dodávky.